Test sprawdzający

Witaj w teście sprawdzającym.

1. 
Która z poniższych zmiennych jest zmienną losową ciągłą?

I          liczba kursów obowiązkowych na Twoich studiach
II         liczba akademików we Wrocławiu
III        średnia ocen ze studiów
IV        płeć
V         miesięczne wydatki

2. 
Kierownik fabryki zebrał dane dotyczące awarii sprzętu w ciągu dnia. Z zebranych danych otrzymał poniższy rozkład:

liczba awarii

0

1

2

pi

0,80

0,15

0,05


Ile średnio zdarza się awarii w ciągu dnia ?

3. 
Dwadzieścia procent studentów posiada karty kredytowe. Jakie jest prawdopodobieństwo, że wśród 10 losowo wybranych studentów przynajmniej dwóch będzie posiadaczami kart kredytowych?

4. 
W maju tego roku, polski pracownik biurowy logował się średnio 77 razy na FB w czasie swoich godzin pracy. Odchylenie standardowe badanej cechy wynosiło 20. Zakładając, że rozkład logowania na FB w czasie pracy ma rozkład normalny, jakie jest prawdopodobieństwo, że losowo wybrany pracownik logował się na FB w maju w czasie swoich godzi pracy poniżej 55 razy?

5. 
Badanie stu niezależnie wylosowanych gospodarstw domowych w pewnym mieście dotyczyło wysokości miesięcznych opłat (w zł) za energię elektryczną. Na poziomie ufności 0.9 wyznaczono przedział ufności dla odchylenia standardowego miesięcznych opłat za energię: (12.54,15.85). Które z poniższych odpowiedzi są prawidłowe:

I          wyznaczony przedział pokrywa nieznaną średnią z prawdopodobieństwem 90%
II         szansa, że nieznane odchylenie standardowe wypada poza wyznaczony przedział wynosi 10%
III        otrzymany przedział jest symetryczny względem średniej arytmetycznej
IV        założenie o rozkładzie normalnym cechy jest konieczne, aby wyznaczyć ten przedział
V         wielkość badanej próby jest mała

6. 
Radar zarejestrował prędkość 10 samochodów na terenie, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 55 km/h. Okazało się, że średnia prędkość zarejestrowanych pojazdów wynosiła 54 km/h, zaś odchylenie średnie od tej wartości 5,3 km/k. Jeśli chcemy skomentować stwierdzenie: „Samochody średnio nie przekraczają limitu prędkości na badanym terenie”, to jaka hipoteza byłaby do sprawdzenia?

7. 
Zakładamy, że rozkład wieku pracowników pewnej firmy jest rozkładem normalnym, a średnia z próby wynosi 27 lat i odchylenie standardowe z próby ma wartość 3.8 lat. Jeśli chcemy sprawdzić założenie, że średnia wieku pracowników tej firmy przewyższa 25 lat, to jaka byłaby wartość statystyki testowej w tym przypadku:

8. 
Producent proszku do prania uważa, że rozkład wagi pudełka jest rozkładem normalnym. W celu sprawdzenia prawdziwości przekonania producenta wylosowano niezależnie 150 pudełek, a następnie zastosowano test zgodności chi-kwadrat dla otrzymanych danych: wartość statystyki testowej wyniosła 1.551. Przyjmując poziom istotności 0.05 odczytano z tablic rozkładu chi-kwadrat odpowiednią wartość krytyczną równą 5.991. Które z poniższych odpowiedzi są prawidłowe:

I          zastosowany test jest testem parametrycznym
II         hipoteza alternatywna głosi, że rozkład wagi pudełka jest inny niż rozkład normalny
III        należy odrzucić hipotezę zerową na rzecz alternatywy
IV        nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej
V         statystyka testowa ma rozkład normalny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *